Karta szkolenia wstępnego

 . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

(nazwa pracodawcy (pieczęć))

 

 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

ucznia ZSS odbywającego praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy

 

 

W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1. Imię i nazwisko ucznia (klasa)

    odbywającej szkolenie           ........................................................................

2. Nazwa komórki organizacyjnej (zakładu pracy)

                                                        ............................................................................

 

     3. Instruktaż   ogólny

  Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ........................................... r.

                                                                         ...........................................................................

                                                                              (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

    ......................................................................

      (podpis osoby, której udzielono instruktażu**)

 

4. Instruktaż stanowiskowy

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ...........................................

przeprowadził w dniach ........................... r.                                                                                                                        .................................................

                                                               (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

   Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu  wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uczeń .............................................. został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku ................................................................

   ..........................................                       ..............................................

  (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)                         (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

2)*** Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ...........................................

przeprowadził w dniach ........................... r.                                                                                                                        .................................................

                                                               (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

   Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uczeń .............................................. został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku ................................................................

   ..........................................                       ..............................................

  (podpis osoby, której udzielono instruktażu*)                         (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

 * Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.

** Wypełniać w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.