Regulamin Praktyk Zawodowych ZSS

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

 Podstawa prawna:

1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu   (Dz. U. Nr 244, poz. 1626);

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 262.);

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1754);

4.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 7);

5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968). 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Praktyka zawodowa jest organizowana dla uczniów 3 klas technikum, w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określają: Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U nr 244, poz. 1626).

3. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.

4. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego i trwają 4 tygodnie, pięć dni w tygodniu, 8 godzin dziennie (160 godzin).

5. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki działalności i przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia umiejętności określonych w programach nauczania dla danego zawodu.

6. Uczniowie w czasie odbywania praktyki zawodowej podlegają przepisom regulaminowym szkoły oraz przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy.

7.  Uczniowie kierowani są na praktyki zawodowe do zakładów pracy na podstawie umów zawartych między szkołą a podmiotami przyjmującymi uczniów. Do umów dołącza się programy praktyk, niniejszy regulamin (lub do pobrania na stronie zss.pl w zakładce "Praktyczna nauka zawodu") oraz imienne listy uczniów.

8.  Praktyka zawodowa uczniów może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Liczba uczniów w grupie  powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać jego specyfikę, przepisy bhp, przepisy prac wzbronionych młodocianym oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki zawodowej.

9.  Uczeń ma prawo do zorganizowania praktyki we własnym zakresie w odpowiednim dla kierunku kształcenia zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zaakceptowaniu przez kierownika szkolenia praktycznego proponowanego zakładu. Praktyka we własnym zakresie podlega identycznym przepisom jak praktyka organizowana przez szkołę. W przypadku nie uzyskania akceptacji, nie dopełnienia formalności lub nie wywiązania się zakładu z ustaleń – praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez kierownika szkolenia praktycznego.

 

§2

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

3.1. PRZYGOTOWANIE DO PRAKTYKI

1.   Uczeń jest zobowiązany do należytego przygotowania się do praktyki poprzez:

-   zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki,

-   przygotowanie Dziennika Praktyki Zawodowej (Zajęć Praktycznych).

 3.2. DYSCYPLINA W CZASIE PRAKTYKI

1.  W czasie odbywania praktyki uczeń ma obowiązek:

- punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

- dostosowania się do ustalonego w zakładzie regulaminu i harmonogramu dnia,

- rzetelnego wykonywania zadań powierzonych przez Opiekuna Praktyki,

- systematycznego prowadzenia dziennika praktyki zawodowej,

- zachowania właściwej postawy i kultury osobistej,

- przekazania kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie do 7 dni po zakończeniu praktyki uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych wraz z wypełnionym przez opiekuna praktyki zaświadczeniem, stanowiącym integralną część Dziennika Praktyk Zawodowych.

 

3.3. NIEOBECNOŚĆ NA PRAKTYCE

1.  Uczeń ma obowiązek informowania zakładu pracy i szkoły o swojej nieobecności już w pierwszym dniu.

2.   Uczeń, który jest chory powinien w pierwszym dniu choroby udać się do lekarza i niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność.

3.  Nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, trwająca dłużej niż 2 dni i nie więcej niż 50% czasu trwania praktyki może zostać odpracowana na warunkach uzgodnionych z opiekunem praktyki i kierownikiem szkolenia praktycznego. W przypadku nieobecności dłuższej niż 50% czasu trwania praktyki i braku oceny, uczeń może być nieklasyfikowany.

4.  Uczeń, który nie może być obecny na praktyce z powodów innych niż choroba powinien w dniu poprzedzającym nieobecność, dostarczyć opiekunowi praktyki usprawiedliwienie od rodzica. W całym cyklu praktyki mogą to być 2 dni w przypadku praktyk 4-tygodniowych, które zobowiązane uczeń jest odpracować.

 

3.4. NIE ZALICZENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1.    Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

- niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;

- nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia);

- nie odpracowania opuszczonych zajęć;

- samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;

     - braku wymaganej dokumentacji praktyki w postaci dziennika praktyk zawodowych;

     - niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;

- uzyskania negatywnej oceny wystawionej przez Opiekuna Praktyki;

  - niedostarczenia do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk w maksymalnym terminie 7 dni po zakończeniu praktyki zawodowej.  

2.   Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 

§3

PRAWA UCZNIA

1.  W czasie odbywania praktyk Uczeń ma prawo do:

-   zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;

-   zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy oraz kryteriami oceny;-   wykonywania zadań wynikających z programu praktyk;

  -   korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;

  -   informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki, itp.;

  -   zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk;

 

§4

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

-  zapoznać uczniów z przepisami bhp i przeciwpożarowymi;

-  zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem;

-  zapoznać uczniów z wymaganiami, oczekiwaniami i kryteriami oceny;

-  zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach;

-  przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie;

-  skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy;

-  przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk;

-  zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną;

  -  przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków;

  -  kontrolować dzienniki praktyk zawodowych i uzupełniać je o uwagi, opinie   i spostrzeżenia;

  -  utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły;

  -  ocenić praktykę i wypełnić zaświadczenie stanowiące integralną część dziennika praktyk zawodowych w ostatnim dniu trwania praktyk.